Besplatni telefon0800 506 506

Uvjeti korištenja

Predmet Općih uvjeta poslovanja

Članak 1.
1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između OrioNNet d.o.o. 
sa sjedištem u Belom Manastiru, Kralja Tomislava 14c (dalje u tekstu: OrioNNet), kao davatelja elektroničkih komunikacijskih usluga s jedne strane, te
podnositelja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa i pretplatnika (podnositelji Zahtjeva i pretplatnici dalje u tekstu skupno i pojedinačno:
Pretplatnik), kao korisnika usluga s druge strane, u vezi s davanjem i korištenjem elektroničkih komunikacijskih usluga.
1.2. Elektroničke komunikacijske usluge OrioNNet iz ovih Općih uvjeta jesu sve javne komunikacijske usluge koje na tržišnoj osnovi OrioNNet pruža, ili
će pružati na tržištu, a koje su utvrđene u Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti
elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i ostalim podzakonskim propisima iz područja elektroničkih komunikacija odnosno one usluge za koje
OrioNNet ima ishođene valjane dozvole, prijave ili druga odobrenja od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije kao nadležnog
regulatornog tijela (dalje u tekstu: Usluge).
1.3. OrioNNet sukladno Potvrdi o primitku prethodne obavijesti pruža sljedeće Usluge:  usluga davanja pristupa internetu; usluga prijenosa govora
putem interneta; davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Detaljnije tehničke
značajke pojedinih usluga opisane su u Posebnim uvjetima korištenja koji čine sastavni dio ovih Općih uvjeta.
1.4. Ovi Opći uvjeti odnose se i na važeći Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, odnosno druge tipske zahtjeve za Usluge OrioNNet u formi
važećih obrazaca koji su priloženi ovim Općim uvjetima (dalje u tekstu: Zahtjev). Navedeni Zahtjev, Opći uvjeti, Posebni uvjeti korištenja pojedinih
usluga, kao i izvadak iz važećeg cjenika OrioNNet za pojedinu Uslugu sastavni su dio jedinstvenog pretplatničkog ugovora (dalje u tekstu:
Pretplatnički ugovor) koji uređuje ukupne međusobne odnose između Pretplatnika i OrioNNet (dalje u tekstu: Pretplatnički odnos). Zahtjev
obuhvaća sve zahtjeve za korištenje bilo koje Usluge koje OrioNNet pruža ili eventualno može pružati.
1.5. Predmet ovih Općih uvjeta je i sva oprema i programska podrška koju u sklopu pružanja Usluga OrioNNet isporučuje i ugrađuje kod Pretplatnika
(dalje u tekstu: Terminalna oprema).
1.6. Na sve međusobne odnose između OrioNNet i Pretplatnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se na odgovarajući
način svi važeći propisi Republike Hrvatske.

Zasnivanje Pretplatničkog odnosa

Članak 2.
2.1. Uvjeti za zasnivanje Pretplatničkog odnosa
2.1.1. Pretplatnik je svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je s OrioNNet sklopila ugovor o pružanju Usluga.
2.1.2. Pretplatnik će u trenutku podnošenja Zahtjeva ovlaštenoj osobi OrioNNet, na njezin zahtjev, predočiti svoje identifikacijske isprave te će
dopustiti ovlaštenoj osobi da napravi presliku tih isprava kako bi se utvrdio identitet, status i platežna sposobnost Pretplatnika.
2.1.3. Korisnik Usluga je pravna ili fizička osoba koja se koristi javno dostupnom elektroničkom komunikacijskom uslugom ili zahtjeva tu uslugu, u
privatne ili poslovne svrhe, pri čemu ne mora biti pretplatnik te usluge (Napomena: u tekstu ovih Općih uvjeta se koristi samo izraz „Pretplatnik“, s
time da se sve odredbe odnose i na korisnika usluga, osim kada one na njih nisu primjenjive)
2.1.4. Pretplatnik je dužan na zahtjev OrioNNet predočiti i sve druge obavijesti i isprave koje OrioNNet može smatrati potrebnima radi zasnivanja
Pretplatničkog odnosa, a u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju pitanje zaštite i tajnosti osobnih podataka.
2.1.5. Pretplatnik je suglasan da OrioNNet može izvršiti provjeru Pretplatnikovih osobnih podataka (fizičke osobe), odnosno općih poslovnih
podataka (pravne osobe), identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koje imaju pristup takvim podacima.
2.1.6. Pretplatnik – fizička osoba, odnosno ovlaštena osoba Pretplatnika – pravna osoba, potpisom Zahtjeva daje svoju izričitu suglasnost OrioNNet
da može koristiti i upisivati njegove osobne podatke, uključujući i osobni identifikacijski broj (OIB), za potrebe vlastitih evidencija. Pretplatnik
odnosno ovlaštena osoba jamči ispravnost MBG-a i OIB-a navedenog na Zahtjevu i priloženim važećim osobnim dokumentima. Potpisom
Zahtjeva od strane ovlaštene osobe Pretplatnika – pravne osobe, Pretplatnik daje svoju izričitu suglasnost  OrioNNet da može koristiti i upisivati
njegove opće poslovne podatke za potrebe korištenja u vlastite promotivne svrhe, primjerice referentna lista, promotivni materijali, internetske
stranice i sl.
2.1.7. OrioNNet će sve osobne podatke Pretplatnika – fizičke osobe, odnosno opće poslovne podatke Pretplatnika – pravne osobe, koristiti sukladno
važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju pitanje zaštite i tajnosti osobnih podataka.
2.2. Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa
2.2.1. Pretplatnički odnos za pojedinu Uslugu na lokaciji Pretplatnika zasniva se podnošenjem Zahtjeva/Pretplatničkog ugovora.
2.2.2. Obrazac Zahtjeva bit će dostupan Pretplatniku na svim ovlaštenim prodajnim mjestima OrioNNet, odnosno putem ovlaštenih osoba OrioNNet,
zajedno s ovim Općim uvjetima, Posebnim uvjetima korištenja pojedinih Usluga, te izvodom iz važećeg cjenika OrioNNet.
2.2.3. Obrazac i sadržaj Zahtjeva utvrđuje OrioNNet vodeći računa o odredbama propisa kojima se zaštićuju osobni podaci i privatnost građana o
zaštiti i tajnosti osobnih podataka
2.2.4. Prilikom potpisivanja Zahtjeva od strane Pretplatnika, Pretplatniku se uručuju Opći uvjeti, Posebni uvjeti korištenja pojedinih Usluga, te
izvadak iz važećeg cjenika OrioNNet, što Pretplatnik potvrđuje svojim potpisom na Zahtjevu ili Pretplatnik potpisuje da će iste preuzeti sa
internetskih stranica OrioNNet.
2.2.5. OrioNNet će Pretplatniku omogućiti da unaprijed odredi dan sklapanja, odnosno dan raskida Pretplatničkog ugovora, pri čemu dan raskida
mora biti najmanje 12 radnih dana od podnošenja obavijesti iz članka 14.1.1. ovih Općih uvjeta.
2.3. Prihvat Zahtjeva
2.3.1. OrioNNet će u roku od najviše 30 dana od zaprimanja Zahtjeva obavijestiti Pretplatnika o prihvaćanju ili odbijanju Zahtjeva. Zahtjev prihvaćen
od strane OrioNNet, zajedno s dokumentima iz članka 1.4 ovih Općih uvjeta čini Pretplatnički ugovor.
2.3.2. OrioNNet će prihvatiti Zahtjev ako ne postoje zapreke za priključenje Pretplatnika na OrioNNet mrežu koje su predviđene člankom 2.4.1. ovih
Općih uvjeta.
2.3.3. Pretplatnička prava i obveze iz Pretplatničkog ugovora kojim je zasnovan Pretplatnički odnos počinju teći od trenutka prihvaćanja Zahtjeva,
a pravo naplate od trenutka uključenja Usluge na koju se odnosi Pretplatnički ugovor.
2.4. Odbijanje Zahtjeva
2.4.1. OrioNNet ima pravo odbiti Zahtjev na temelju svoje slobodne procjene, a osobito u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
a) ako nisu ispunjeni potrebni tehnički uvjeti i mogućnosti za zasnivanje Pretplatničkog odnosa, a posebno ako nije ispunjen uvjet postojanja
slobodnih potrebnih mrežnih resursa/kapaciteta. Procjenu vlastitih tehničkih uvjeta i mogućnosti vrši OrioNNet sukladno pravilima struke i
općeprihvaćenim standardima,
b) ako je OrioNNet već raskinuo Pretplatnički odnos s tim Pretplatnikom zbog povreda ugovornih obveza od strane Pretplatnika, a posebno ako se
radi o povredama u svezi sigurnosti javnih telekomunikacija i zaštite trećih osoba,
c) ako u trenutku podnošenja Zahtjeva, Pretplatnik ima neispunjene, a neosporene ugovorne obveze prema OrioNNet, a ne pruži odgovarajuće
osiguranje plaćanja predviđeno važećim propisima,
d) ako OrioNNet procijeni da Pretplatnik neće biti u mogućnosti, ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za korištene
Usluga
e) ako Pretplatnik na zahtjev OrioNNet ne pruži na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava potrebne za zasnivanje Pretplatničkog
odnosa prema ovim Općim uvjetima,
f) ako je Pretplatnik maloljetna fizička osoba ili osoba koja, na bilo koji način, ima ograničenu poslovnu sposobnost, a valjano odobrenje
zakonskog zastupnika nije dano,
g) ako postoji osnovana sumnja da dani podaci u svezi identiteta fizičke ili pravne osobe, te njene pravne i poslovne sposobnosti ili ovlastima u
zastupanju, nisu točni ili nisu istiniti,
h) ako je protiv Pretplatnika otvoren stečajni postupak, postupak likvidacije, preustroja i sl., te ako Pretplatnik postane nesposoban za plaćanje,
odnosno prezadužen, tj. ako se iz financijskih dokumenata razabire da isti neće uredno i na vrijeme plaćati Usluge, a na poziv OrioNNet ne dostavi
potrebne garancije za uredno plaćanje Usluga,
i) ako postoji opravdana sumnja da Pretplatnik ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža OrioNNet ili ako
omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba ili ako je Pretplatnik već sam zloupotrebljavao ili zatajio, odnosno nije prijavio
prijevarne radnje trećih osoba u vezi s ovim Uslugama,
j) ako postoji osnovana sumnja da će Usluge isti dati na korištenje trećoj osobi u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje Zahtjeva koji su ovdje
navedeni,
k) ako Pretplatnik nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev,
l) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Općim uvjetima.
2.4.2. OrioNNet će prihvatiti zahtjev iz članka 2.4.1 ovih Općih uvjeta ako Pretplatnik pruži odgovarajuće osiguranje za plaćanje Usluga što uključuje,
ali ne ograničava se na:
a) osiguranje predujma dovoljnog za pokriće računa za prvi mjesec korištenja Usluge (predujam koji je Pretplatnik osigurao koristit će se za
naplatu računa za korištene Usluge),
b) osiguranje bankovnog jamstva ili nekog drugog prihvatljivog instrumenta osiguranja plaćanja,
c) prihvaćanje mjesečnog ograničenja korištenja Usluga određenog od strane OrioNNet,
d) ako je moguće, prihvaćanje korištenja Usluge prema uvjetima za korisnike koji unaprijed plaćaju korištenje Usluge.
2.4.3. U slučaju da OrioNNet iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima, a do spoznaje kojih je OrioNNet došao naknadno, odbije Zahtjev
Pretplatnika za zasnivanje Pretplatničkog odnosa, a Pretplatnik je OrioNNet ipak uplatio određeni novčani iznos u svezi sa podnesenim Zahtjevom,
OrioNNet se obvezuje vratiti uplaćeni iznos beskamatno, pod uvjetom da Pretplatnik vrati svu Terminalnu opremu koju je primio do trenutka
odbijanja Zahtjeva ili, ako nije u mogućnosti vratiti zaprimljenu opremu, novčano podmiri vrijednost te opreme.
2.4.4. OrioNNet neće uvjetovati Pretplatniku sklapanje Pretplatničkog ugovora za Uslugu, uključujući i priključak na javnu komunikacijsku mrežu,
sklapanjem Pretplatničkog ugovora za koju drugu Uslugu ili kupnjom pretplatničke terminalne opreme.
2.5. Promjena podataka navedenih u Zahtjevu
2.5.1. Pretplatnik je dužan u pisanom obliku izvijestiti OrioNNet o svim promjenama osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Zahtjevu u
pogledu statusa, identiteta i sjedišta odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastanka promjene.
2.5.2. Ako Pretplatnik ne izvijesti OrioNNet o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Zahtjevu u roku predviđenom člankom 2.5.1.
ovih Općih uvjeta, Pretplatnik je suglasan da mu se dostava smatra izvršenom slanjem na posljednju pisano dojavljenu adresu Pretplatnika.
2.6. Ugovor  sklopljen na daljinu
2.6.1. Sredstva daljinske komunikacije jesu ona sredstva koja su pogodna za sklapanje Pretplatničkog ugovora između OrioNNet i Pretplatnika bez
istodobne fizičke prisutnosti djelatnika OrioNNet i Pretplatnika na jednome mjestu.
2.6.2. Sredstva iz članka 2.6.1. ovih Općih uvjeta, između ostalih, jesu: adresirani i neadresirani tiskani materijali, standardna pisma, tiskana
promidžbena poruka s narudžbenicom, katalog, telefon s ljudskom i telefon bez ljudske intervencije, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija,
elektronička pošta.
2.6.3. OrioNNet može omogućiti Pretplatniku podnošenje Zahtjeva i elektroničkim putem ili putem nekog drugog sredstva daljinske komunikacije
navedenog u članku 2.6.2. ovih Općih uvjeta, uz prethodnu obavezu OrioNNet da korisnika obavijesti sukladno članku 2.6.5. ovih Općih uvjeta.
2.6.4. Podnošenjem Zahtjeva na ovaj način, Pretplatnik daje suglasnost na uporabu sredstva daljinske komunikacije iz članka 2.6.2. ovih Općih
uvjeta u svrhu sklapanja Pretplatničkog ugovora, te je upoznat i prihvaća da se Pretplatnički ugovor između OrioNNet i Pretplatnika smatra
sklopljenim uključenjem Usluge putem navedenog postupka, osim ako u postupku koji prethodi sklapanju Pretplatničkog ugovora nije drugačije
navedeno.
2.6.5. U slučaju podnošenja Zahtjeva članka 2.6.4. ovih Općih uvjeta OrioNNet će Pretplatniku prethodno izdati potvrdu o prihvaćanju Zahtjeva, u
pisanom ili nekom drugom Pretplatniku dostupnom trajnom mediju. Potvrda o prihvaćanju Zahtjeva ujedno se smatra potvrdom prethodne
obavijesti u smislu važećih propisa o zaštiti potrošača, a koja između ostalog uključuje i obavijest Pretplatniku o pravu na raskid Pretplatničkog
ugovora u roku od osam (8) dana od dana podnošenja Zahtjeva, odnosno od primitka potvrde prethodne obavijesti.
2.6.6. Pretplatnički odnos putem sredstava daljinske komunikacije iz članka 2.6.2. ovih Općih uvjeta mogu sklapati samo punoljetne i poslovno
sposobne osobe.

Terminalna oprema

Članak 3.
3.1. Terminalna oprema iz članka 1.5. ovih Općih uvjeta koju OrioNNet može staviti na raspolaganje Pretplatniku radi omogućavanja korištenja
Usluge u isključivom je vlasništvu OrioNNet do otplate zadnje rate Pretplatnika kako je ugovorom   predviđeno. Ukoliko Pretplatnik raskida ugovor
prije isteka ugovorene obveze, dužan je jednokratno isplatiti preostale rate do isteka ugovorene obveze.
3.2. Pretplatnik je obvezan uvesti certificiranu kućnu instalaciju od privoda u objekt do mjesta priključenja Terminalne opreme na lokaciji
Pretplatnika i od mjesta priključenja Terminalne opreme na lokaciji Pretplatnika do mjesta priključenja terminalne opreme Pretplatnika ili
Terminalne opreme.
3.3. Pretplatnik je obvezan osigurati odgovarajuće uvjete za smještaj Terminalne opreme (prema standardu ETSI ETS 300019-1/2/3 class 3.2.), te
napajanje električnom energijom 220-230 V 50 Hz. Troškove električne energije potrebne za napajanje Terminalne opreme u potpunosti će
podmiriti Pretplatnik.
3.4. Ovlašteni OrioNNet predstavnik će prije priključenja Terminalne opreme izvršiti pregled uvjeta za smještaj Terminalne opreme i izvedene
kućne elektroničke komunikacijske instalacije.
3.5. OrioNNet je dužan predati Pretplatniku Terminalnu opremu u ispravnom stanju. Rizik za slučajnu propast ili oštećenje Terminalne opreme
prelazi na Pretplatnika trenutkom dovršenja uspješnog instaliranja Terminalne opreme na lokaciji Pretplatnika, odnosno potpisom Zapisnika iz
članka 4.1 ovih Općih uvjeta.
3.6. Smatra se da je oštećenje Terminalne opreme nastalo krivnjom Pretplatnika osobito, ali ne isključivo, uslijed:
 namjerne radnje ili nepažnje Pretplatnika
 nepridržavanja uputa o korištenju Terminalne opreme od strane Pretplatnika
 neosiguravanja odgovarajućih uvjeta za smještaj Terminalne opreme od strane Pretplatnika
 neispravnih instalacija Pretplatnika na koje se priključuje Terminalna oprema,
 neispravne terminalne opreme Pretplatnika ili opreme bez atesta priključene na Terminalnu opremu
 isključenja ili premještanja Terminalne opreme od strane Pretplatnika
 mijenjanja parametara/postavki Terminalne opreme od strane Pretplatnika.
3.7. Bilo kakav nedostatak, štetu te gubitak, odnosno krađu Terminalne opreme Pretplatnik je obvezan odmah prijaviti OrioNNet telefonom ili
telefaksom. OrioNNet je dužan postupiti po prijavi i odmah zabraniti pristup Uslugama. Usmenu prijavu o krađi ili gubitku Terminalne opreme
Pretplatnik je obvezan odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od usmene prijave, potvrditi OrioNNet vlastoručno potpisanim pismom upućenim
preporučenom i žurnom poštanskom ili kurirskom pošiljkom. OrioNNet neće biti odgovoran Pretplatniku ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja
nastane kao posljedica lažne prijave o krađi ili gubitku Terminalne opreme.
3.8. U slučaju oštećenja Terminalne opreme, OrioNNet je dužan izvršiti popravak/zamjenu oštećene Terminalne opreme na lokaciji Pretplatnika. U
slučaju da se utvrdi da je oštećenje Terminalne opreme uzrokovano krivnjom Pretplatnika prema članku 3.6. ovih Općih uvjeta Pretplatnik je dužan
OrioNNet novčano nastalu/uzrokovanu štetu u iznosu protuvrijednosti te opreme. OrioNNet zadržava pravo naplate naknade za dolazak na lokaciju
Pretplatnika sukladno važećem Cjeniku.
3.9. OrioNNet je obvezan redovito održavati Terminalnu opremu koju je Pretplatniku stavio na raspolaganje za vrijeme trajanja Pretplatničkog
odnosa, u skladu s tehničkim propisima i planovima održavanja za neprekidnu i nesmetanu uporabu odnosno sukladno definiranim odnosima u
Pretplatničkom ugovoru za pojedinu Uslugu. Pretplatnik je obvezan omogućiti OrioNNet slobodan pristup do prostora za smještaj Terminalne
opreme, te dozvoliti slobodan pristup istoj za redovno održavanje i deinstalaciju u slučaju prestanka Pretplatničkog odnosa.
3.10. OrioNNet nije obvezan postavljati uređaje za zaštitu Pretplatnikove terminalne opreme od udara groma ili električne struje. OrioNNet nije
odgovoran za štetu nastalu uslijed neispravnosti pretplatničke terminalne opreme, odnosno za štetu za koju je odgovoran Pretplatnik, kao ni za
štetu koja Pretplatniku nastane slučajno ili uslijed nepredvidivih događaja koje se nije moglo spriječiti, izbjeći ili otkloniti (npr. potres, udar groma,
klizanje tla, rat, štrajk i slično) (dalje u tekstu: Viša sila).
3.11. OrioNNet ne odgovara za ispravan rad Usluge u slučaju kad se Pretplatnik koristi svojom terminalnom opremom priključenom na Terminalnu
opremu ili u slučaju da Pretplatnik na Terminalnu opremu priključi više uređaja nego što je to određeno specifikacijom Usluge.

Uključenje (aktivacija) Usluge

Članak 4.
4.1. Maksimalni rok za uspostavu priključne točke i uspostavu Usluge je definiran na Zahtjevu.
4.2. Usluga se smatra uključenom u trenutku kada se ispune svi tehnički i regulatorni uvjeti za valjano korištenje Usluga, odnosno u trenutku kada
su Pretplatnik i OrioNNet potpisali Zapisnik o ispunjenju uvjeta za uključenje usluge (dalje u tekstu: Zapisnik). Zapisnik sadrži sve podatke o opremi,
programskoj podršci i aktivnostima i svim drugim parametrima koji su nužni za normalno funkcioniranje konkretne Usluge i/ili Usluga na konkretnoj
lokaciji Pretplatnika, na način i pod uvjetima koji su definirani i opisani u Pretplatničkom ugovoru za konkretnu Uslugu odnosno konkretne Usluge.

Trajanje Pretplatničkog odnosa

Članak 5.
5.1. Pretplatnički ugovor može se sklopiti na određeno ili na neodređeno vrijeme.
5.2. Pretplatnički ugovor na neodređeno vrijeme se može sklopiti s minimalnim obveznim trajanjem Pretplatničkog ugovora (dalje u tekstu:
Obvezno trajanje).
5.3. Obvezno trajanje definirano Pretplatničkim ugovorom ne može biti dulje od dvije (2) godine, pri čemu će OrioNNet Pretplatniku ponuditi i
obavezno trajanje u razdoblju od jedne (1) godine.
5.4. Nakon isteka Obveznog trajanja Pretplatnički ugovor se smatra sklopljenim na neodređeno vrijeme bez Obveznog trajanja.
5.5. Istekom razdoblja Obveznog trajanja OrioNNet je dužan nastaviti pružati ugovorene usluge pod uvjetima ugovorenim u Pretplatničkom ugovoru
te sukladno važećim Općim uvjetima i Cjenikom, osim u slučaju kada je Pretplatnik unaprijed odredio dan raskida Pretplatničkog ugovora.
5.6. U slučaju sklapanja Pretplatničkog ugovora u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenja Usluge unutar kojeg Pretplatnik može istu
otkazati bez naknade, OrioNNet će obavijestiti Pretplatnika, pisanim putem, u roku od pet (5) dana prije isteka probnog razdoblja, da se od
određenog datuma Pretplatnički ugovor neće moći raskinuti, u slučaju ugovaranja Obveznog trajanja Pretplatničkog ugovora, bez plaćanja
naknade navedene u članku 14.1.2. ovih Općih uvjeta. Obavještavanje Pretplatnika pisanim putem uključuje i obavještavanje elektroničkim putem,
ukoliko je Pretplatnik dao svoj pristanak.

Obveza čuvanja podataka o Pretplatnicima

Članak 6.
6.1. OrioNNet će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Pretplatnicima. OrioNNet će sve podatke o Pretplatniku čuvati
u tajnosti i neće ih ustupati trećima (bez izričite suglasnosti Pretplatnika), te će iste upotrebljavati samo za vlastite potrebe, kao i one predviđene
važećim propisima Republike Hrvatske.
6.2. Pretplatnik svojim potpisom posebne rubrike u Zahtjevu daje svoju izričitu suglasnost  OrioNNet da može koristiti i upisivati njegove osobne
podatke, uključujući i MBG i OIB, za potrebe vlastitih evidencija, odnosno da iste može koristiti na način i pod uvjetima predviđenim važećim
propisima Republike Hrvatske, a osobito Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
6.3. OrioNNet zadržava pravo, uz njihovu izričitu suglasnost na Zahtjevu, obavještavati svoje Pretplatnike raznim komunikacijskim sredstvima o
novim proizvodima i Uslugama, kao i o aktualnim promotivnim ponudama. Pretplatnik može takvo obavještavanje zabraniti pozivom u OrioNNet
Službu za korisnike.
6.4. U slučaju povrede osobnih podataka, ukoliko će ista štetno utjecati na osobne podatke ili privatnost Pretplatnika, OrioNNet je dužan, o nastaloj
povredi, Pretplatnika bez odgode obavijestiti.
6.5. OrioNNet nije dužan obavijestiti Pretplatnika o povredi iz članka 7.4. ovih Općih uvjeta, ako na temelju OrioNNet obavijesti, Hrvatska agencija
za poštu i elektroničke komunikacije svojim mišljenjem OrioNNet na osobne podatke, na koje se odnosi ta povreda, na zadovoljavajući način
primijenio odgovarajuće tehnološke mjere zaštite, koje moraju činiti osobne podatke nerazumljivim bilo kojoj osobi koja im neovlašteno pristupa.

Cjenik i uvjeti plaćanja

Članak 7.
7.1. Cjenik
7.1.1. Važećim cjenikom OrioNNet (dalje u tekstu: Cjenik) utvrđeno je sljedeće:
a) načela obračunskog sustava uz podroban opis vrste, vremena i trajanje poziva, odnosno količine prenesenih podataka za pojedinu Uslugu,
paket Usluga ili dodatnu uslugu.
b) cijene Usluga, paketa Usluga i dodatnih usluga, uključujući i naknade za pristup,
c) naknade za korištenje svih usluga koje su automatski omogućene u mreži OrioNNet,  a za čije uključenje ili korištenje Pretplatnik mora dati izričitu
prethodnu privolu,
d) troškovi održavanja, uključujući i sve pojedinosti o uobičajenim popustima, naknadi za raskid pretplatničkog ugovora i svim dodatnim
troškovima,
e) obračunsko razdoblje za Usluge, izraženo na mjesečnoj ili višemjesečnoj osnovi,
f) načini plaćanja Usluga koje OrioNNet nudi i razlike u troškovima koje proizlaze iz tih načina plaćanja,
g) najmanja potrošnja ili razdoblje Obveznog trajanja ugovora koje zahtijevaju promidžbeni uvjeti,
h) svi troškovi u vezi s prijenosom brojeva, ako postoje,
i) svi troškovi koji proizlaze iz raskida pretplatničkog ugovora, uključujući i povrat troškova u odnosu na terminalnu opremu,
j) sve druge naknade na koje OrioNNet bude imao pravo temeljem Pretplatničkog ugovora,
7.1.2. OrioNNet će Cjenik, kao i sve njegove izmjene, objaviti na svojim internetskim stranicama, te će isti učiniti dostupnim i na svim ovlaštenim
prodajnim mjestima OrioNNet.
7.1.3. Izmjene Cjenika će se primijeniti na postojeće Pretplatnike istekom roka od 30 dana od dana njihove objave u skladu sa člankom 7.1.2. ovih
Općih uvjeta.
7.1.4. U slučaju izmjena Cjenika, OrioNNet će obavijestiti Pretplatnike pisanim ili elektroničkim putem o namjeravanim izmjenama i pravu
Pretplatnika na raskid Pretplatničkog ugovora najkasnije istodobno s objavom tih izmjena u skladu člankom 7.1.2. ovih Općih uvjeta
7.1.5. Ako su izmjene Cjenika isključivo u korist Pretplatnika, primijenit će se na postojeće Pretplatnike danom objave tih izmjena u skladu sa
člankom 7.1.2. ovih Općih uvjeta..
7.1.6. Ako su izmjene Cjenika za Pretplatnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene cijene Usluga, Pretplatnik ima pravo raskinuti Pretplatnički
ugovor bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa u roku od 30 dana od objave tih izmjena, osim u slučaju ako
su te izmjene Cjenika posljedica:
 regulatornih obveza koje proizlaze iz Zakona o elektroničkim komunikacijama
 izmjene poreza na dodanu vrijednost,
 posljedica izmjene veleprodajnih cijena na koje operator javnih komunikacijskih usluga nema utjecaja.
7.1.7. U slučaju izmjene ili ukidanja paketa Usluga ili dodatnih usluga, OrioNNet će obavijestiti Pretplatnika pisanim ili elektroničkim putem najmanje
30 dana prije takve namjeravane izmjene ili ukidanja, te će mu istodobno ponuditi drugi paket Usluga ili drugu dodatnu uslugu. U tom slučaju na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 7.1.5. i 7.1.6. ovih Općih uvjeta.

8.1. Uvjeti i rokovi za plaćanje Usluga
8.1.1. OrioNNet Pretplatniku ispostavlja mjesečne račune nakon isteka obračunskog razdoblja u kojem su Usluge korištene.
8.1.2. Dospijeće plaćanja, ukoliko Pretplatničkim ugovorom nije posebno naznačeno, iznosi petnaest (15) dana od dana izdavanja računa.
8.1.3. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti OrioNNet u pisanom obliku u rokovima navedenim u članku 12. ovih Općih uvjeta. U
suprotnom će se smatrati da Pretplatnik prihvaća račun. Pretplatnik isključivo sam plaća sve provizije i troškove ustanova kod kojih obavlja
plaćanje računa, osim kod ustanova s kojima je OrioNNet ugovorio posebne uvjete.
8.1.4. Ispisani račun mora biti dostupan svim Pretplatnicima. OrioNNet Pretplatnicima može nuditi i mogućnost dobivanja e-računa, odnosno računa i
u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno sa ispisanim računom).
8.1.5. OrioNNet će, na zahtjev Pretplatnika, bez naknade, pružiti podroban ispis računa za razdoblje unatrag godinu dana
8.1.6. Pretplatnici su obvezni plaćati mjesečnu naknadu iako unutar određenog razdoblja Uslugu nisu koristili ili pokušali koristiti osim u slučaju
neosnovanog isključenja Pretplatnika kao i u slučajevima definiranim u članku 13. ovih Općih uvjeta.
8.1.7. Ako zbog propusta Pretplatnika identifikacijski podaci o Pretplatniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, OrioNNet će
smatrati da je tražbina podmirena tek nakon što mu Pretplatnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod
koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjele, a neplaćene tražbine OrioNNet ima pravo
obračunati zakonsku zateznu kamatu.
8.1.8. Troškovi učinjeni za Usluge kao i usluge koje pruža treća strana, a naplaćuju se putem OrioNNet računa, mogu biti obračunati i nakon
obračunskog razdoblja u kojem su učinjeni.
8.2. Zaštita od prekomjerne potrošnje, zlouporaba i prijevara
8.2.1. U svrhu zaštite Pretplatnika, OrioNNet će nadzirati uobičajeno ponašanje Pretplatnika prigodom uporabe Usluga, te ih u najkraćem mogućem
roku upozoriti o svakom neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška korištenja Usluga tijekom svakog pojedinačnog obračunskog razdoblja.
Upozorenje Pretplatniku uslijedit će ako je trošak korištenja Usluga dvostruko veći od prosječnog iznosa računa za Usluge u prethodna tri (3)
mjeseca, osim ako nije drugačije utvrđeno odlukom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: Agencija).
8.2.2. U slučajevima kada Pretplatnik koristi Uslugu u razdoblju manjem od tri (3) mjeseca OrioNNet će u najkraćem mogućem roku upozoriti
Pretplatnika u trenutku kada ukupan trošak korištenja Usluga bude dvostruko veći od ugovorenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje odnosno
mjesečne naknade.
8.2.3. U slučaju opravdane sumnje na zlouporabu u korištenju Usluga OrioNNet može Pretplatniku obustaviti pružanje Usluge ako je navedeno
korištenje četverostruko veće od prosječnog iznosa računa za Usluge u prethodna tri (3) mjeseca.
8.2.4. OrioNNet će u slučaju iz članka 8.5.3. ovih Općih uvjeta tek nakon upozorenja Pretplatniku obustaviti pružanje Usluge, pri čemu ponovno
uključenje može biti uvjetovano prijevremenom uplatom novčanog iznosa koji predstavlja nedospjela potraživanja za tekuće obračunsko razdoblje.
8.2.5. Ukoliko OrioNNet nije Pretplatnika pravovremeno upozorio o prekomjernoj potrošnji, Pretplatnik je dužan platiti iznos dugovanja do trenutka
kada su se ispunili uvjeti za obavješćivanjem Pretplatnika o prekomjernoj potrošnji i od trenutka kada OrioNNet Pretplatnika obavijestio.
8.2.6. Ukoliko OrioNNet nije Pretplatnika uopće upozorio o prekomjernoj potrošnji, Pretplatnik je dužan platiti iznos dugovanja do trenutka kada su se
ispunili uvjeti za obavješćivanjem Pretplatnika o prekomjernoj potrošnji.
8.2.7. U slučaju kada Pretplatnik koristi Uslugu u razdoblju manjem od tri (3) mjeseca OrioNNet će Pretplatniku naplatiti iznos koji predstavlja
dvostruki ugovoreni iznos minimalne mjesečne potrošnje odnosno mjesečne naknade.
8.3  Naplata neplaćenih tražbina
8.3.1. Ako Pretplatnik nije podnio pisani prigovor na iznos kojim je zadužen iz članka 12. ovih Općih uvjeta i ako ne podmiri dugovanje do datuma
dospijeća navedenog na računu, OrioNNet će mu dostaviti pisanu opomenu (dalje u tekstu: Opomena) zbog neplaćanja računa. Opomena sadrži
upozorenje prema kojem će, po proteku roka od 30 dana ili više od dana dostavljanja Opomene, Usluge Pretplatnika biti ograničene (djelomična
suspenzija), odnosno privremeno isključene (potpuna suspenzija), te će ostati privremeno isključene do podmirenja ukupnog dugovanja ili do
prestanka Pretplatničkog odnosa, sukladno ovim Općim uvjetima.
8.3.2. OrioNNet zadržava pravo obračunati Pretplatniku troškove Opomene, kao i troškove ponovnog uključenja, sukladno ovim Općim uvjetima i
važećem Cjeniku.
8.3.3. Ako Pretplatnik ne podmiri dospjelo, a neosporeno dugovanje u roku od sljedećih 30 dana od dana privremenog isključenja Usluge, OrioNNet
može bez prethodne obavijesti trajno isključiti (deaktivacija) Pretplatnikovu Uslugu i raskinuti Pretplatnički odnos.

Imenik Pretplatnika

Članak 9.
9.1. OrioNNet je dužan redovito obnavljati javni imenik svojih Pretplatnika, osim Pretplatnika koji su u pisanom obliku izričito zabranili unošenje svojih
podataka u imenik, a koji mora biti javno dostupan svim Pretplatnicima u prikladnom elektroničkom obliku.
9.2. Svi OrioNNet Pretplatnici imaju pravo na uvrštenje u javni imenik pretplatnika te pravo da podaci o tome budu dostupni osobama koje obavljaju
djelatnost davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika i osobama koje obavljaju djelatnost izdavanja javnih imenika pretplatnika.
9.3. Pretplatnici koji su Pravne osobe, ne mogu tražiti ograničenje upisa podataka, nužnih za temeljnu identifikaciju i komunikaciju, u javni imenik
pretplatnika.

Prijenos Pretplatničkog odnosa

Članak 10.
10.1. Trajni prijenos Pretplatničkog odnosa
10.2.1. U slučaju iznajmljivanja stana ili poslovnog prostora najmodavac ili zakupodavac može prava i obveze iz Pretplatničkog odnosa
privremeno prenijeti na najmoprimca ili zakupnika podnošenjem zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa supotpisanog od strane najmodavca ili
zakupodavca i najmoprimca ili zakupnika,
10.2.2. Prihvatom zahtjeva iz članka 10.2.1. ovih Općih uvjeta od strane OrioNNet najmoprimac ili zakupnik postaje privremeni pretplatnik (dalje u
tekstu: Privremeni pretplatnik) te od tog trenutka odgovara za ispunjenje svih obveza proizašlih iz pretplatničkog ugovora.
10.2.3. Supotpisom zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa na kojem je označen prekid privremenog pretplatničkog odnosa od strane
najmodavca ili zakupodavca i najmoprimca ili zakupnika prava obveze iz Pretplatničkog odnosa ponovno se izravno i bez odgode prenose na
najmodavca ili zakupodavca.
10.2.4. Sva prava i obveze koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta, a primjenjuju se na Pretplatnika, također se bez posebnih utanačenja primjenjuju i
na Privremenog pretplatnika.
10.2.5. Ograničenja prava Privremenog pretplatnika su ovdje utvrđena kako slijedi:
a) Privremeni pretplatnik nema pravo zatražiti potpuno isključenje privremeno prenesenih Usluga koje je preuzeo od Pretplatnika
b) Privremeni pretplatnik nema pravo ugovoriti uključenje dodatnih Usluga OrioNNet za koje bi on bio Privremeni pretplatnik
c) U slučaju promjene parametara privremeno prenesenih Usluga, Zahtjev za promjenom pretplatničkog odnosa mora biti supotpisan od strane
Pretplatnika i Privremenog pretplatnika da bi bio pravovaljan i proizvodio sve pravne učinke.
d) Privremeni pretplatnik nema pravo zatražiti prijenos Pretplatničkog odnosa, trajni ili privremeni, za privremeno prenesene Usluge koje je
preuzeo od Pretplatnika
e) Privremeni pretplatnik nema pravo zatražiti preseljenje priključka za privremeno prenesene Usluga koje je preuzeo od Pretplatnika
10.2.6. OrioNNet će u slučaju privremenog isključenja zbog neplaćanja Privremenog pretplatnika obavijest o privremenom isključenju poslati i
Pretplatniku, odnosno vlasniku stana/poslovnog prostora na adresu koju je isti naznačio u zahtjevu iz članka 10.2.1. ovih Općih uvjeta.
10.2.7. U slučaju iz članka 10.2.6. ovih Općih uvjeta OrioNNet neće trajno isključiti pretplatničku terminalnu opremu, već u trenutku kada se ispune
uvjeti za trajno isključenje, pretplatničku liniju će vratiti natrag na Pretplatnika, a s kojim postupkom je Pretplatnik upoznat putem zahtjeva iz
10.2.1. ovih Općih uvjeta.
10.2.8. Vlasnik stana ili poslovnog prostora je obvezan obavijestiti OrioNNet o prestanku ugovora o najmu stana ili zakupu poslovnog prostora.
Nakon zaprimanja navedene obavijesti OrioNNet će prava i obveze iz Pretplatničkog odnosa vratiti na vlasnika stana ili poslovnog prostora.

Preseljenje Usluge

Članak 11.
11.1. Pretplatnik može zatražiti premještaj svoje Pretplatničke terminalne opreme na drugu lokaciju priključenja (preseljenje priključka), pisanim
putem.
11.2. OrioNNet će na temelju zahtjeva Pretplatnika izvršiti preseljenje iste, ako su ispunjeni svi tehnički i formalni uvjeti za preseljenje. Navedeno
uključuje, ali se ne ograničava na: na novoj lokaciji, prisutnost OrioNNet infrastrukture na željenom području.
11.3. Za preseljenje iz članka 11.1. ovih Općih uvjeta, OrioNNet ima pravo Pretplatniku naplatiti naknadu određenu važećim Cjenikom OrioNNet.

Članak 12.
12.1. OrioNNet pruža Usluge Pretplatniku unutar zadanih vrijednosti sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj ili sukladno
obvezama iz Pretplatničkog ugovora. OrioNNet se obvezuje otkloniti sve eventualne smetnje u radu te se obvezuje ispunjavati uredno svoje obveze
iz Pretplatničkog ugovora. U protivnom, Pretplatnik ima pravo na naknadu sukladno članku 12.9. ovih Općih uvjeta.
12.2. Potpisom Zahtjeva Pretplatnik prihvaća da OrioNNet Usluge nudi u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti mreže, koje zadovoljavaju
vrijednosti sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj ili sukladno obvezama iz Pretplatničkog ugovora.
12.3. OrioNNet ne odgovara za štetu ako je razina kakvoće obavljene Usluge manja od propisane razine kakvoće Usluge zbog događaja Više sile.
12.4. OrioNNet se neće smatrati odgovornim za štetu uzrokovanu prekidom rada sustava ili smanjenjem kvalitete mreže tijekom nužnog održavanja
mreže OrioNNet, koje može utjecati na kvalitetu Usluge. OrioNNet je dužan na prikladan način obavijestiti Pretplatnike o nastalim smetnjama.
12.5. U slučaju planiranog prekida rada OrioNNet mreže u razdoblju duljem od 2 sata, OrioNNet će na odgovarajući i prikladan način o istom
obavijestiti Pretplatnika.
12.6. Internet je međunarodna računalna mreža koju OrioNNet izravno ne nadzire već je na istu samo vezan. OrioNNet ne jamči, niti snosi odgovornost
za kakvoću i raspoloživost usluga dostupnih putem Interneta, kao niti za eventualnu štetu koja bi Pretplatniku nastala njihovom uporabom.
12.7. OrioNNet neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja Usluga ili uslijed bilo kojih drugih razloga
štetu, osim za nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom OrioNNet, osim ako je drugačije određeno prisilnim propisima.
12.8. Pretplatnik je suglasan i prihvaća da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti OrioNNet sustava postoji mogućnost da pojedina Usluga
neće biti dostupna u svako vrijeme. Također Pretplatnik je suglasan i prihvaća da uslijed navedenog može doći do kašnjenju u slanju, odnosno
primanju podataka koji se prenose putem OrioNNet sustava.
12.9. Osobito, Pretplatnik je suglasan i prihvaća da kod pružanja pojedinih Usluga koje se temelje na IP (Internet protokol) tehnologiji može doći
do odstupanja u kakvoći pružanja Usluge (npr. kašnjenje u slanju, odnosno primanju podataka). Za pojedine Usluge koje se temelje na IP
tehnologiji OrioNNet ne može jamčiti točnost podataka o lokaciji s koje je upućen poziv, uključujući pozive upućene na brojeve hitnih službi. Također,
pojedine Usluge koje se temelje na IP tehnologiji neće biti dostupne u slučaju nestanka električne energije. Prethodno navedena svojstva i
odstupanja kod pružanja pojedinih Usluga detaljnije su navedene u posebnim uvjetima korištenja Usluge i/ili Cjeniku. U opisanim slučajevima
OrioNNet ne odgovara za štetu koja bi pritom mogla nastati Pretplatniku ili trećima, osim ako je šteta nastala kao rezultat namjere ili krajnje nepažnje
isključivo na strani OrioNNet.
12.10. Za sve Usluge koje uključuju širokopojasni pristup internetu do brzine 10 Mb/s OrioNNet određuje minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa
internetu kao jednu od sljedećih vrijednosti, ovisno o tome što je povoljnije za Pretplatnika:
 najmanje 50% od maksimalne (ugovorene) brzine širokopojasnog pristupa internetu u vršnom prometnom satu (od 19 do 23 sata),
 najveća brzina prethodnog nižeg maloprodajnog paketa.
12.11. Za sve Usluge koje uključuju širokopojasni pristup internetu iznad brzine 10 Mb/s OrioNNet određuje minimalnu brzinu širokopojasnog
pristupa internetu kao jednu od sljedećih vrijednosti, ovisno o tome što je povoljnije za Pretplatnika:
 najmanje 70% od maksimalne (ugovorene) brzine širokopojasnog pristupa internetu u vršnom prometnom satu (od 19 do 23 sata),
 najveća brzina prethodnog nižeg maloprodajnog paketa.
12.12. OrioNNet neće biti odgovoran za štetu koja Pretplatniku nastane greškom Pretplatnika.
12.13. OrioNNet ne snosi odgovornost za smanjenu kakvoću Usluge ako Pretplatnik ne osigura odgovarajuće uvjete za smještaj Terminalne
opreme, odnosno odgovarajuću kućnu instalaciju.
12.14. OrioNNet neće biti odgovoran za štetu nastalu zbog neispravnosti terminalne opreme Pretplatnika, koja je nastala greškom ili nepažnjom
Pretplatnika.
12.15. OrioNNet ne odgovara za kvalitetu elektroničkih komunikacijskih usluga koje drugi operator pruža bilo kojim fizičkim ili pravnim osobama
putem elektroničke komunikacijske mreže OrioNNet. Korištenje takvih usluga podliježe općim uvjetima poslovanja tog operatora.
12.16. U svrhu zaštite od zlouporabe i prijevara u javnoj komunikacijskoj mreži OrioNNet će redovito poduzimati primjerene mjere zaštite sigurnosti
mreže i usluga koje se pružaju putem mreže OrioNNet. OrioNNet će prije početka pružanja javnih komunikacijskih usluga Pretplatnika upoznati sa
zaštitom od zlouporaba i prijevara u pisanom obliku.
12.17. U svrhu izbjegavanja mogućih zagušenja u vlastitoj mreži, OrioNNet će redovito obavljati mjerenja i oblikovanja elektroničkog
komunikacijskog prometa.
12.18. OrioNNet će poduzeti sve moguće mjere u slučaju incidenata vezanih uz sigurnost ili cjelovitost mreže ili usluga OrioNNet ili u slučaju
ugroženosti i osjetljivosti OrioNNet mreže.
12.19. Ukoliko je OrioNNet ispunio svoju obavezu iz Općih uvjeta, Pretplatnik je odgovoran za primjenu svih sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za
zaštitu terminalne opreme Pretplatnika, računalnih programa te podataka. OrioNNet neće snositi odgovornost za nezadovoljavajuću kvalitetu Usluge
ili štetu koja bi mogla nastati ako Pretplatnik koristi Terminalnu opremu ili Uslugu na način koji je suprotan uputama OrioNNet, ovim Općim uvjetima
i važećim propisima.
12.20. Ukoliko način korištenja Usluge OrioNNet od strane pojedinog Pretplatnika, odnosno grupe Pretplatnika značajno utječe na kvalitetu
pružanja Usluga OrioNNet, OrioNNet ima pravo primijeniti primjerene mjere zaštite mrežnih resursa, a prije poduzimanja kojih će Pretplatnika o istima
obavijestiti.

Podnošenje prigovora Pretplatnika i zahtjevi za naknadu

Članak 13.
13.1. Pretplatnik ima pravo podnijeti prigovor u vezi s pružanjem Usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu, prigovor na
kakvoću pružene Usluge te prigovor zbog povrede odredaba Pretplatničkog ugovora.
13.2. Prigovor iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta Pretplatnik podnosi isključivo u pisanom obliku nadležnoj Službi za korisnike OrioNNet, koja provodi
postupak rješavanja prigovora na prvom stupnju. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.
13.3. Pretplatnik može podnijeti prigovor iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta :
 na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene Usluge, ako se radi o prigovoru na iznos
kojim je zadužen za pruženu Uslugu,
 na kakvoću pružene Usluge u roku od 30 dana od dana pružanja Usluge, ako se radi o prigovoru na kakvoću pružene Usluge ili
 u svim drugim slučajevima iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta u roku od petnaest dana od dana saznanja za radnju ili propust OrioNNet, a najkasnije
u roku od 30 dana od dana povrede odredaba Pretplatničkog ugovora.
13.4. Služba za korisnike OrioNNet donijet će odluku o utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem izvijestiti Pretplatnika u roku od najviše
petnaest (15) dana od dana zaprimanja prigovora, osim u slučajevima navedenim u članku 13.5. ovih Općih uvjeta.
13.5. OrioNNet je dužan prigovor Pretplatnika, a koji se odnosi na usluge s posebnom tarifom, nakon što provede odgovarajuće administrativne i
tehničke provjere svih sastavnica pružanja tih usluga, riješiti u 30 dana od dana zaprimanja prigovora.
13.6. U slučaju podnošenja prigovora iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta OrioNNet mora provjeriti iznos zaduženja za pruženu Uslugu ili kakvoću
pružene Usluge, te na temelju izvršene provjere potvrditi iznos zaduženja ili ga prilagoditi točnom iznosu. U slučaju odbijanja prigovora kao
neosnovanog OrioNNet je dužan izdati Pretplatniku potvrdu o izvršenoj provjeri, s točno i pregledno navedenim sastavnicama administrativne i
tehničke provjere svih dijelova mreže i sustava u djelokrugu odgovornosti operatora, a za koje je provjera izvršena. OrioNNet u cijelosti odgovara za
istinitost svih navoda u izdanoj potvrdi.
13.7. Pretplatnik, koji je podnio prigovor iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu, plaća, do rješenja
prigovora, nesporni dio iznosa računa za pružene Usluge ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja
na koje se odnosi prigovor. U slučaju nepodmirenja nespornog dijela iznosa računa za pružene Usluge ili prosječnog iznosa kojim je krajnji
korisnik Usluga bio zadužen u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor, OrioNNet ima pravo postupiti u skladu s
odredbama članka 7.6 ovih Općih uvjeta.
13.8. U slučaju podnošenja prigovora iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu koja uključuje širokopojasni
pristup internetu, OrioNNet će, uz podatke propisane za ispis računa, prikazati i detaljan ispis IP adresa na koje je pristupano s Pretplatnikovog
korisničkog računa kao i trajanje i vrijeme pristupa te zabilježeni promet. Detaljan ispis IP adresa će sadržavati nazive IP adresa, ukoliko je to
moguće.
13.9. Pretplatniku, koji je podnio prigovor iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu, OrioNNet ne smije
obustaviti pružanje Usluge, niti isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz elektroničke komunikacijske mreže sukladno članku 7.5. ovih Općih
uvjeta, do okončanja sudskog postupka, postupka rješavanja spora pred Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije ili kojega
drugoga izvansudskog postupka, osim u slučaju kada je Pretplatnik raskinuo Pretplatnički odnos.
13.10. U slučaju kada je Pretplatnik podnio prigovor iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta na kakvoću obavljene Usluge, OrioNNet će provesti provjere i
mjerenja vezano za utvrđivanje kakvoće pružene Usluge koje osobito uključuju provjeru Terminalne opreme kao i provjeru pristupnog voda na
OrioNNet elektroničku komunikacijsku mrežu, a putem kojeg se navedena Usluga pruža.
13.11. Pretplatnik, koji je podnio prigovor iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta na kakvoću pružene Usluge, može tražiti naknadu štete od OrioNNet,
ako se utvrdi da je kakvoća pružene Usluge manja od razine kakvoće usluge utvrđene Pretplatničkim ugovorom, ovim Općim uvjetima ili Zakonom
o elektroničkim komunikacijama i ostalim podzakonskim propisima iz područja elektroničkih komunikacija.
13.12. OrioNNet nije obavezan Pretplatniku nadoknaditi štetu iz članka 13.11. ovih Općih uvjeta ukoliko je do smanjenja razine kakvoće došlo zbog
objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila). OrioNNet će pretplatnicima pružiti detaljno objašnjenje neprihvaćanja
prigovora na kakvoću Usluge u slučaju postojanja više sile.
13.13. U slučaju prigovora Pretplatnika na brzinu širokopojasnog pristupa internetu Pretplatnik mora dostaviti OrioNNet rezultate minimalno sedam
(7) mjerenja provedenih u vršnom prometnom satu (od 19 do 23 sata) tijekom razdoblja od deset (10) uzastopnih dana uz obvezu najviše jednog
mjerenja unutar 24 sata, a o čemu će Pretplatnik biti obaviješten na obrascu Zahtjeva. Mjerenje se obavlja putem certificiranog alata za mjerenje
brzina širokopojasnog pristupa internetu, izrađenog od strane Agencije. Poveznica na certificirani alat za mjerenje brzina širokopojasnog pristupa
internetu se nalazi na OrioNNet internetskim stranicama. Rezultati mjerenja predstavljaju odgovarajući dokaz u postupku rješavanja prigovora
Pretplatnika sukladno članku 12. ovih Općih uvjeta te se mjerenje ovisno o okolnostima može ponoviti od strane OrioNNet i/ili Agencije.
13.14. U slučaju da se prigovor iz članka 13.13. ovih Općih uvjeta pokaže utemeljenim, OrioNNet će Pretplatniku ponuditi prelazak na paket koji je
prikladniji stvarno ostvarivoj brzini širokopojasnog pristupa internetu ili raskid Pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknada, ovisno o izboru
Pretplatnika.
13.15. Ako se tijekom Pretplatničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu iz članka 13.9. ovih Općih uvjeta ili povrat preplaćenih iznosa za
korištenje OrioNNet Usluga ili neke druge tražbine iz Pretplatničkog ugovora, Pretplatnik ima pravo tražiti isplatu naknade ili povrat, a isti će se
realizirati,samo ako OrioNNet prihvati ove tražbine ili ako su takve tražbine utvrđene pravomoćnom odlukom suda ili nekog drugog nadležnog tijela.
13.16. Pretplatniku koji je podnio prigovor iz članka 13.1. ovih Općih uvjeta, OrioNNet će umanjiti račun u dijelu koji se odnosi na više zaračunati
iznos za pružene Usluge ako se provjerom utvrdi da je u razdoblju na koje se odnosi prigovor, postojala tehnička ili koja druga neispravnost,
prijevara ili zlouporaba za koju je utvrđeno da je uzrokovala povećano zaduženje. Ako je iznos za pruženu Uslugu plaćen u cijelosti, Pretplatniku
se vraća više zaračunati iznos, ili se za taj iznos umanjuje račun za prvo sljedeće obračunsko razdoblje.
13.17. Ako zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće Usluge u OrioNNet odgovornosti, a koju OrioNNet nije uklonio u roku od dvadeset i četiri
(24) sata od trenutka njezina utvrđivanja, Pretplatniku nije bio omogućen pristup ili korištenje Usluga, umanjuje se njegova naknada za mjesečni ili
tromjesečni pristup komunikacijskom sustavu ili se Pretplatnika na drugi način obeštećuje, i to razmjerno broju dana trajanja tehničke smetnje.
13.18. OrioNNet će nastojati sve sporove povodom prigovora s Pretplatnicima kao potrošačima riješiti mirnim i vansudskim putem. OrioNNet je
obvezan dostaviti pisani odgovor Pretplatniku o utemeljenosti podnesenog prigovora iz članka 13.2.1 ovih Općih uvjeta u roku od najviše 15 dana
od dana podnošenja prigovora. Radi razmatranja i rješavanja reklamacija Pretplatnika kao potrošača, osim postojeće Službe za korisnike OrioNNet,
OrioNNet je osnovao Povjerenstvo za reklamacije(pritužbe) potrošača pri OrioNNet kao drugostupanjsko tijelo (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo se sastoji od tri člana, i to od dva člana koje imenuje Uprava OrioNNet, te jedan član kao predstavnik Saveza udruga za zaštitu
potrošača. Na pisani odgovor OrioNNet o utemeljenosti podnesenog prigovora, Pretplatnik ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu
u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora, koji će sadržavati i obavijest o ovoj činjenici. Povjerenstvo razmatra reklamacije
Pretplatnika kao potrošača u drugom stupnju, ako reklamaciju ili spor s Pretplatnikom kao potrošačem nije riješila odnosno ako je za Pretplatnika
negativno riješila OrioNNet nadležna služba (Služba za korisnike) u prvom stupnju povodom prigovora Pretplatnika. Povjerenstvo će ispitati
osnovanost reklamacije i pisano odgovoriti Pretplatniku kao potrošaču na podnesenu reklamaciju, te će odgovor na reklamaciju s nalogom ili
preporukom daljnjeg postupanja dostaviti OrioNNet Upravi i zaposleniku ili službi zaduženoj za područje rada na koje se odnosi reklamacija.
Povjerenstvo je obvezno dostaviti pisani odgovor Pretplatniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe (reklamacije).
13.19. Ako se utvrdi da je OrioNNet povrijedio odredbe Pretplatničkog ugovora ili neopravdano obustavio pružanje Usluge, Pretplatnik, koji je podnio
prigovor iz članka 13.2.1 ovih Općih uvjeta zbog povreda odredaba Pretplatničkog ugovora, ili prigovor na neopravdanu obustavu pružanja
Usluge, ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor bez naknade te pravo na povrat svih neopravdano naplaćenih novčanih iznosa.
13.20. Sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, u slučaju spora između Pretplatnika i OrioNNet u vezi s pružanjem Usluga, iznosom kojim
je zadužen za pruženu Uslugu, kakvoćom pružene Usluge te prigovorom zbog povrede odredaba Pretplatničkog ugovora, Pretplatnik može u roku
od najviše 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva, podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj Agenciji za poštu i elektroničke
komunikacije, o čemu će Pretplatnik biti obaviješten u odgovoru Povjerenstva. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred
Agencijom.
13.21. Rokovi se računaju na dane, na način da se dan u koji je dostava pismena izvršena ne uračunava u rok, već se za početak roka uzima prvi
idući dan. Početak i tijek rokova ne sprječavaju nedjeljni dani i dani državnih praznika. Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog
praznika, rok istječe istekom prvoga idućeg radnog dana. Prigovor ili reklamacija su podneseni u roku ako su prije nego što rok istekne stigli tijelu
kojem su imali biti predani. Kad su prigovori ili reklamacija upućeni preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje tijelu
kojem su upućeni.

Privremeno isključenje Usluge i ograničenje korištenja Usluge

Članak 14.
14.1. OrioNNet ima diskrecijsko pravo trenutačnog privremenog isključenja Usluge, kao i pravo ograničenja Usluge Pretplatniku ako za vrijeme
Pretplatničkog odnosa OrioNNet utvrdi da je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:
 postojanje okolnosti navedenih u članku 2.4 ovih Općih uvjeta, osim u slučaju iz članka 2.4.1. točka d. ovih Općih uvjeta.
 neispravnost Terminalne opreme
 Pretplatnik nije dopustio OrioNNet obavljanje neposrednog pregleda ispravnosti Terminalne opreme i pripadajuće pretplatničke instalacije, za koju
postoji osnovana sumnja da uzrokuje štetne smetnje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, o čemu je Pretplatnik upozoren pisanim putem
 Pretplatnik je uklonio postojeću/instaliranu Terminalnu opremu i pripadajuće instalacije te je priključio vlastitu mrežnu terminalnu opremu za koju
postoji osnovana sumnja da uzrokuje štetne smetnje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,
14.2. OrioNNet će, u slučaju kada su ispunjeni uvjeti iz članka 14.1. ovih Općih uvjeta, u najkraćem mogućem roku obavijestiti Pretplatnika o
razlozima koji su doveli do privremenog isključenja.
14.3. U slučaju privremenog isključenja iz članku 7.5.1. ovih Općih uvjeta OrioNNet će Pretplatniku omogućiti dolazne pozive,  besplatnom broju
službe za korisnike OrioNNet.
14.4. Usluga Pretplatniku će biti ponovno uključena najkasnije u roku od (3) radna dana od dana kada razlozi za ograničenje korištenja Usluge ili
privremeno isključenje Usluge prestanu.
14.5. Pretplatnik ima pravo zatražiti Uslugu privremenog isključenja najviše jednom u kalendarskoj godini u trajanju od najviše tri (3) mjeseca.
14.6. Za vrijeme privremenog isključenja na zahtjev Pretplatnika OrioNNet neće naplaćivati mjesečnu naknadu za pristup javnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži. U slučaju da je pretplatnički odnos ugovoren na određeni rok trajanja ugovora, za vrijeme privremenog isključenja na
zahtjev pretplatnika neće se uračunavati protek vremena.
14.7. OrioNNet ima pravo naplatiti naknadu za Privremeno isključenje radi neplaćanja, kao i naknadu za Privremeno isključenje na zahtjev
Pretplatnika, a sukladno važećem Cjeniku.

Prestanak Pretplatničkog odnosa

Članak 15.
15.1. Uvodne odredbe
15.1.1. Pretplatnik može raskinuti Pretplatnički ugovor slanjem obavijesti o raskidu Pretplatničkog ugovora u pisanom obliku, preporučenom
poštom, naslovljenom na važeću OrioNNet adresu. U tom slučaju otkazni rok iznosi dvanaest (12) radnih dana od dana primitka obavijesti o
raskidu Pretplatničkog ugovora.
15.1.2. Pretplatnik ima pravo na raskid Pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. Pretplatničkim ugovorom može se utvrditi da Pretplatnik, koji
raskine ugovor prije isteka razdoblja minimalnog obveznog trajanja ugovora iz članka 5.2 ovih Općih uvjeta mora platiti mjesečnu naknadu,
sukladno Cjeniku, za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i Usluge koje je ostvario ako je
plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika
15.1.3. Naknada u visini popusta na ostvarene proizvode i Usluge računa se kao zbroj sljedećih popusta koje je Pretplatnik ostvario od dana
uključenja Usluge do dana raskida Pretplatničkog ugovora:
 popust na priključne pristojbe i/ili jednokratne naknade za instalaciju/priključenje (razlika u cijeni između naknada sukladno važećem Cjeniku i
ugovorenih naknada),
 popust na mjesečne naknade (razlika u cijeni između naknada sukladno važećem Cjeniku i ugovorenih naknada),
 popust na korištenje Usluge (razlika u cijeni između potrošnje obračunate po tarifi sukladno važećem Cjeniku i potrošnje obračunate po
ugovorenoj tarifi).
15.1.4. Istekom razdoblja Obveznog trajanja Pretplatnik može raskinuti ugovor u svakom trenutku, bez plaćanja bilo kakve naknade.
15.1.5. Pretplatnik je po prestanku Pretplatničkog odnosa dužan vratiti OrioNNet svu Terminalnu opremu u ispravnom i funkcionalnom stanju. U
protivnom, ukoliko Pretplatnik ne vrati Terminalnu opremu ili istu ne vrati u ispravnom i funkcionalnom stanju, dužan je OrioNNet novčano podmiriti
nastalu/uzrokovanu štetu u iznosu protuvrijednosti te opreme.
15.1.6. U slučaju raskida Pretplatničkog ugovora od strane Pretplatnika prije samog uključenja Usluge, Pretplatnik će biti dužan nadoknaditi
OrioNNet sve troškove koje je OrioNNet imao u vezi s instalacijom, ali ne više od iznosa Priključne pristojbe, sukladno važećem Cjeniku OrioNNet.
15.1.7. U slučaju kada OrioNNet nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obveze u skladu s općim uvjetima poslovanja, Pretplatnik ima pravo na raskid
Pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade iz članka 15.1.2. ovih Općih uvjeta, osim dospjelog dugovanja za pružene Usluge.
15.1.8. U slučaju prestanka Pretplatničkog odnosa i/ili Usluge OrioNNet zadržava pravo brisanja svih podataka Pretplatnika pohranjenih u
OrioNNetOrioNNet sustavima, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. To uključuje i podatke pohranjene na OrioNNet  poslužiteljima i
podatke nastale sigurnosnim kopiranjem.
15.1.9. Pretplatnik je upoznat da OrioNNet može nakon isteka Pretplatničkog odnosa dodijeliti  adresu elektroničke pošte novom Pretplatniku.
15.1.10. Pretplatnik je upoznat i prihvaća da se mrežni resursi dodijeljeni posredstvom OrioNNet, a za potrebe pružanja Usluge, po prestanku
Pretplatničkog odnosa, ovisno o vrsti resursa, vraćaju regulatornim tijelima koje je iste dodijelilo, a u roku i na način definiran pravilima tih tijela.
15.1.11. Pretplatnički odnosi između OrioNNet i Pretplatnika mogu prestati zbog razloga navedenih u važećim propisima Republike Hrvatske, kao i
zbog sljedećih razloga:
 u slučaju nepridržavanja važećih Općih uvjeta;
 u slučaju opisanom u članku 2.4. ovih Općih uvjeta;
 ako Pretplatnikova Usluga bude privremeno isključena zbog razloga opisanih u članku 7.5 ovih Općih uvjeta, a takvi razlozi ne budu otklonjeni u
roku od 30 dana nakon dana privremenog isključenja;
 ako Pretplatnik više nema adrese u Republici Hrvatskoj za dostavu računa i obavijesti OrioNNet ili ako nije odredio mjesto plaćanja;
 ako OrioNNet sazna da je bilo koji od podataka iz Zahtjeva Pretplatnika lažan i nepotpun, a takvi podaci ne budu ispravljeni u roku od 30 dana od
dana primitka obavijesti OrioNNet;
 ako OrioNNet sazna da je Pretplatnik vršio zlouporabe Usluge koju pruža OrioNNet ili ako postoji opravdana sumnja da Pretplatnik omogućuje trećima
preko svoje opreme i uređaja takve zlouporabe, ili ako postoji opravdana sumnja da OrioNNet usluge koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih
radnji;
 ako Pretplatnik ne ukloni utvrđenu neispravnost na Terminalnoj opremi u roku od trideset (30) dana od dana privremenog isključenja Usluge;
 ako Pretplatnik ne dopusti pregled ispravnosti Terminalne opreme ni nakon isteka roka od trideset (30) dana od dana privremenog isključenja
Usluge;
 ako Pretplatnik ne podmiri dospjelo, a neosporeno dugovanje za obavljene Usluge u roku od trideset (30) dana od dana privremenog isključenja
Usluge;
 ako Pretplatnik ne dostavi sve potrebne podatke koji omogućuju njegovu jednoznačnu i trenutačnu identifikaciju;
 u slučaju opetovanog kršenja pravila korištenja IT Usluga, opisanih u članku 16.4.2. ovih Općih uvjeta.
15.1.12. U slučaju prestanka Pretplatničkog odnosa prije isteka razdoblja minimalnog obveznog trajanja ugovora iz članka 5.2, iz razloga
navedenih u članku 15.1.11., primjenjivat će se odredbe iz članka 14.1.2 ovih Općih uvjeta.
15.2. Ostali razlozi za prestanak Pretplatničkog odnosa
Pretplatnički ugovor može biti raskinut i zbog sljedećih razloga:
15.2.1. U slučaju smrti Pretplatnika njegovi nasljednici ili članovi obitelji s kojima je živio u zajedničkom kućanstvu dužni su obavijestiti OrioNNet o
smrti Pretplatnika najkasnije u roku od 30 dana od dana smrti.
15.2.2. Ako se nakon smrti Pretplatnika nasljednici, odnosno članovi zajedničkog kućanstva, nastave koristiti Uslugama sadržanim u njegovom
Pretplatničkom ugovoru, smatra se da su time izrazili volju za nastavkom Pretplatničkog ugovora. U tom slučaju nasljednici ili članovi zajedničkog
kućanstva su obvezni od OrioNNet zatražiti prijenos pretplatničkog ugovora na svoje ime. OrioNNet ne mora prihvatiti zahtjev za prijenos
pretplatničkog odnosa ukoliko postoje nepodmirena dospjela, a neosporena dugovanja.
15.2.3. Ako Pretplatnikovi nasljednici ili članovi zajedničkog kućanstva u obavijesti o smrti ne zatraže od OrioNNet promjenu imena u naslovu
Pretplatnika i prijenos Pretplatničkog odnosa, Pretplatnički odnos će se smatrati raskinutim po sili zakona danom smrti Pretplatnika. Nasljednici
preminulog Pretplatnika odgovaraju OrioNNet u skladu sa odredbama Zakona o nasljeđivanju za sva nepodmirena dugovanja koja su nastala prije
dana smrti preminulog Pretplatnika kao i za potraživanja OrioNNet koja nastanu do trenutka stvarnog isključenja Terminalne opreme preminulog
Pretplatnika.
15.2.4. OrioNNet će prestati pružati Usluge u slučaju prestanka dozvole koju mu je dodijelila Hrvatska Agencija za poštu i elektroničke komunikacije
ili prestanka pružanja usluge temeljem općeg ovlaštenja sukladno važećim propisima. U tom slučaju svi Pretplatnički ugovori smatrat će se
raskinuti danom prestanka dozvole, O navedenoj činjenici OrioNNet je obvezan obavijestiti sve svoje Pretplatnike najmanje 30 dana unaprijed.
15.2.5. OrioNNet će Pretplatnika obavijestiti o namjeri obustave pružanja Usluge, pisanim ili elektroničkim putem najmanje 30 dana unaprijed.

Prestanak Pretplatnika – pravne osobe

Članak 16.
16.1. Ako dođe do prestanka postojanja pravne osobe kao Pretplatnika dolazi do raskida Pretplatničkog ugovora, a ovlaštena osoba na strani
Pretplatnika dužna je o toj činjenici izvijestiti OrioNNet odmah u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka stečaja ili likvidacije.
16.2. Pretplatnički ugovor smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv Pretplatnika ako stečajni upravitelj ili
likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istodobno ne zatraži promjenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako zatraži trajni prijenos
Pretplatničkog ugovora na način kako je predviđeno ovim Općim uvjetima. Pretplatnik protiv kojeg je pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak
dužan je platiti sva potraživanja OrioNNet koja nastanu do trenutka isključenja Usluge, a sukladno Stečajnom zakonu.

Posebni uvjeti korištenja IT Usluga OrioNNet

Članak 17.
17.1. Uvodne odredbe
17.1.1. Posebni uvjeti korištenja IT Usluga i prihvatljivi načini ponašanja Pretplatnika IT Usluga utvrđeni su s ciljem zaštite Pretplatnika od
uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti.
17.2. Korisnički račun
17.2.1. U svrhu autorizacije prilikom korištenja IT Usluga, Pretplatnik dobiva korisnički račun. Pretplatnik je dužan dobiveni korisnički račun čuvati
od neovlaštenog korištenja.
17.2.2. Pod pretpostavkom da je OrioNNet ispunio obveze iz članka 11.17. ovih Općih uvjeta, Pretplatnik je odgovoran za sve aktivnosti autorizirane
njegovim korisničkim računom. OrioNNet neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu i/ili troškove koji mogu nastati Pretplatniku
i/ili trećim stranama, uslijed nepridržavanja ovih odredaba i/ili nepravilnog postupanja i/ili neovlaštenog korištenja korisničkog računa Pretplatnika.
17.2.3. Ukoliko Pretplatnik posumnja u zlouporabu svog korisničkog računa, Pretplatnik je odgovoran za sve moguće aktivnosti te štete i/ili
troškove nastale radnjama autoriziranim njegovim korisničkim imenom do trenutka dok ne obavijesti OrioNNet o sumnji o neovlaštenom korištenju.
Prijave neovlaštenog korištenja korisničkog računa smatrat će se valjanima, ukoliko su prijavljene telefonski, bilo kojim danom u vremenu od 0 do
24 sata, OrioNNet Službi za korisnike, uz obavezno navođenje informacija koje su potrebne radi utvrđivanja svih činjenica u vezi prijave.
17.3. Sadržaji
17.3.1. Korištenjem IT Usluga i/ili OrioNNet TCP/IP mreže OrioNNet omogućuje pristup informacijama, podacima, programima, audio i video
zapisima kao i svim drugim materijalima (dalje u tekstu: Sadržaj).
17.3.2. OrioNNet ne snosi nikakvu odgovornost u odnosu na Sadržaje koji su Pretplatniku dostupni korištenjem IT Usluga i/ili OrioNNet TCP/IP
mreže. Isto tako, OrioNNet neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili bilo koje druge štete koje su nastale iz
pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja IT Usluga ili zbog bilo koje pogreške, točnosti ili nepotpunosti u Sadržaju do kojeg je Pretplatnik
došao korištenjem IT Usluga ili za štete do kojih je na opisani način došlo u odnosu na treće strane.
17.3.3. Korištenjem IT Usluga i/ili OrioNNet TCP/IP mreže OrioNNet omogućuje pristup Sadržajima zaštićenim pravima intelektualnog vlasništva
(industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava). Pretplatnik je suglasan da će koristiti Sadržaj sukladno ovim Općim uvjetima i važećim
propisima Republike Hrvatske koji reguliraju prava intelektualnog vlasništva.
17.3.4. U sklopu IT Usluga Pretplatnicima je omogućen smještaj Sadržaja na OrioNNet poslužitelje. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za
zakonitost, istinitost, točnost, kvalitetu i korisnost svih Sadržaja, uključujući i pripadajuće servise (chat, forum, news grupe), koje smjesti na
OrioNNet poslužitelje i/ili koje učini dostupnima korištenjem  IT Usluga. Pretplatnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi Sadržaj koji je
zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava) bez pristanka vlasnika Sadržaja.
17.3.5. OrioNNet ima pravo, u slučaju sumnje na zlouporabu, kontrolirati Sadržaje koje Pretplatnik postavlja na OrioNNet poslužitelje. OrioNNet
zadržava pravo trenutnog uklanjanja Sadržaja koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima ili važećim propisima Republike Hrvatske, te pravo
poduzimanja daljnjih mjera opisanih u članku 16.4.1. ovih Općih uvjeta.
17.3.6. Niti u kojem slučaju OrioNNet ne snosi odgovornost za protupravnu aktivnost sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a gdje su
spomenute aktivnosti rezultat korištenja IT Usluga, odnosno do kojih je došlo neposredno ili posredno korištenjem IT Usluga.
17.3.7. Pretplatnik je odgovoran za izradu lokalnih kopija svojih podataka. OrioNNet ne snosi odgovornost u slučaju gubitka podataka Pretplatnika
koji se nalaze na OrioNNet poslužiteljima i/ili u slučaju gubitka sigurnosno pohranjenih podataka Pretplatnika.
17.4. Korištenje  IT  Usluga
17.4.1. Pretplatnik se slaže da u slučaju korištenja IT Usluga na nedozvoljen način, kako je to ovdje u nastavku utvrđeno, OrioNNet zadržava pravo,
nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, poduzeti odgovarajuće mjere. Ovisno o stupnju počinjene zlouporabe, OrioNNet može izdati upozorenje
pretplatniku, ograničiti korištenje ili privremeno isključiti IT Usluge, o čemu će bez odgode, u pisanom obliku, obavijestiti Pretplatnika. Pretplatnik
se slaže da OrioNNet nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem korištenja ili privremenim isključenjem IT Usluga zbog
neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja.
17.4.2. Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja IT Usluga smatra se:
a) Nezakoniti Sadržaj
Pretplatnik ne smije objavljivati ili prenositi informacije koje krše važeće propise Republike Hrvatske.
b) Neistinite informacije
Pretplatnik je suglasan da neće objavljivati ili prenositi informacije za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti
štetu drugim Pretplatnicima, odnosno korisnicima Interneta.
c) Neistinito oglašavanje
Pretplatnik ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje.
Pretplatnik se slaže da neće drugim korisnicima, Pretplatnicima i ostalim korisnicima Interneta slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale
bez njihovog pristanka ili traženja te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.
d) Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih Sadržaja
Pretplatnik ne smije objavljivati osobne i tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta. Pretplatnik se slaže da neće objavljivati, slati
ili prenositi vrijeđajuće Sadržaje.
e) Lažno predstavljanje
Pretplatnik se obvezuje da se neće lažno predstavljati pri korištenju Internet servisa.
f) Lančana pisma
Pretplatnik se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi Sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama.
g) Neprikladni Sadržaji
Pretplatnik se obvezuje da neće objavljivati Sadržaje za na to neprikladnim mjestima (npr. promotivne materijale na usenet news grupama koje
nisu za to predviđene).
h) Neželjene poruke elektronske pošte (spam)
Zabranjeno je, u svrhu izravne promidžbe i prodaje, slanje elektroničke pošte, u kojima se pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljatelja u čije
se ime šalje elektronička poruka, kao i slanje elektroničke pošte ili poruka bez ispravne adrese elektroničke pošte ili broja na koji primatelj može,
bez naknade, poslati zahtjev za sprječavanje daljnje komunikacije.
Zabranjeno je objavljivanje ili slanje sadržaja iste poruke, neovisno o sadržaju, na više od 10 usenet news grupa.
i) Dugotrajna veza i višestruko logiranje
Neaktivno korištenje pristupnih resursa: Pretplatnik dijeli ograničene pristupne resurse sa svim korisnicima usluge. OrioNNet zadržava pravo prekida
veze ako se ustanovi da se ista ne koristi duže vrijeme. Korištenje PING servisa dozvoljeno je isključivo za potrebe ispitivanja rada servisa na
Internetu. Svaka zlouporaba PING servisa u svrhu preopterećenja servisa ili ometanja istih strogo je zabranjena i bit će adekvatno sankcionirana.
Višestruko logiranje sa istim korisničkim računom nije dozvoljeno. Pokušaji višestrukog logiranja bit će praćeni od strane OrioNNet.
j) Maliciozni ili neispravan programski kôd
Korištenje programskog koda na Pretplatnikovim web stranicama koji zbog nestručnog ili nesavjesnog programiranja ili nedovoljnog ispitivanja na
razvojnoj platformi ili zbog štetne namjere autora uzrokuje smetnje u radu poslužitelja na kojem je kôd smješten ili drugih računala ili OrioNNet
mrežne infrastrukture, gubitak podataka, zastoj u pružanju IT Usluga Pretplatnicima.
17.4.3. Pretplatnik se obvezuje da u sklopu korištenja IT Usluga neće koristiti servise i poslužitelje na bilo koji način koji bi mogao ugroziti njihov
normalan rad. Pretplatnik se obvezuje da će temeljito i savjesno ispitati sve komponente koje smješta na poslužitelje, te da će na zahtjev OrioNNet
pružiti na uvid izvorni kôd i pružiti potrebna objašnjenja u smislu ispitivanja utjecaja Pretplatnikovih programskih komponenti na rad IT Usluga.

Naknada štete

Članak 18.
18.1. Ako neprihvatljivo ili nedozvoljeno korištenje Usluga od strane Pretplatnika uzrokuje štetu OrioNNet, drugim Pretplatnicima OrioNNet ili trećim
osobama, Pretplatnik će snositi odgovornost sukladno važećim propisima ili pravomoćnoj odluci suda
.

Rješavanje sporova

Članak 19.
19.1. Za sve sporove koji bi mogli proizići iz zaključenih Pretplatničkih ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja
ovih Općih uvjeta, OrioNNet i Pretplatnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje
sporova biti će nadležan sud u Belom Manastiru.

Završne odredbe

Članak 20.
20.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Usluge koje OrioNNet pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, kao i na sve nove Usluge,
koje će OrioNNet pružati u budućnosti.
20.2. Ovi Opći uvjeti objaviti će se sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te će biti dostupni na svim ovlaštenim prodajnim mjestima
OrioNNet i na ovlaštenoj Internet adresi OrioNNet za pružanje Internet usluga: http://orionnet.eu/
 20.3. Ovi Opći uvjeti uručit će se, odnosno dostaviti Pretplatniku prilikom zasnivanja Pretplatničkog odnosa ili će ga se uputiti na OrioNNet
internetske stranice gdje se isti nalaze. Osim Općih uvjeta poslovanja, Pretplatniku će se na isti način učiniti dostupnim i izvadak iz Cjenika i
Posebni uvjeti korištenja pojedinih Usluga, ako isti postoje.
20.4. Sve izmjene i nadopune ovih Općih uvjeta biti će objavljene u najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike
Hrvatske te na službenim internetskim stranicama OrioNNet sukladno važećim propisima.
20.5. OrioNNet zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete, u skladu s važećim propisima o čemu će Pretplatnik biti pisanim ili elektroničkim putem
obaviješten. U slučaju izmjena koje su za Pretplatnika nepovoljnije, OrioNNet će primjenu istih početi 30 dana nakon njihove objave. U tom slučaju
Pretplatnik ima pravo pisanim putem raskinuti Pretplatnički ugovor bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa u
roku od 30 dana od dana objave ovih izmjena, a o čemu će Pretplatnik biti obaviješten pisanim ili elektroničkim putem U protivnom smatra se da je
Pretplatnik suglasan s izmjenama. Izmjene koje su isključivo u korist Pretplatnika mogu se primijeniti bez odgode.
20.6. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se na sve nove Pretplatnike danom objave. Na sve postojeće Pretplatnike, isti se počinju
primjenjivati protekom razdoblja od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovih Općih uvjeta pod uvjetom da u navedenom roku Pretplatnički
odnos nije prestao.
20.7. U slučaju da je jedna od odredaba ovih Općih uvjeta nevaljana ili postane nevaljana, ostale odredbe ovih Općih uvjeta vrijede.
20.8. Na ove Opće uvjete se primjenjuje hrvatsko pravo.

 

Cijenik usluga

Naziv usluge

Jednokratna naknada

Mjesečna naknada

     

ON 2 bez ugovorne obaveze

720,00 kn

65,00 kn

ON 4 bez ugovorne obaveze

720,00 kn

100,00 kn

ON 10 bez ugovorne obaveze

720,00 kn

160,00 kn

     

ON 2 sa ugovornom obavezom 24 mjeseca

0,00 kn

65,00 kn

ON 4 sa ugovornom obavezom 24 mjeseca

0,00 kn

100,00 kn

ON 10 sa ugovornom obavezom 24 mjeseca

0,00 kn

160,00 kn

Najam terminalne opreme 0,00 kn  50,00 kn

Preseljenje priključka

200,00 kn

 

Rješavanje kvara-ako je krivac za kvar OrioNNet

0,00 kn

0,00 kn

Rješavanje kvara-ako je krivac za kvar korisnik

150,00 kn

0,00 kn

 

  U sve iznose je uključen PDV.

thumbnail1

 

thumbnail2

 

thumbnail3

 

thumbnail4

 

Koristimo kolačiće.

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, mogućnost rezervacije smještaja i slično. Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Kolačiće za ovu stranicu možete izbrisati ili blokirati u postavkama Vašeg internet preglednika. Više informacija možete saznati u Izjavi o kolačićima.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće Napusti stranicu